Makluman

KEPADA SEMUA MURID SKSJ, GUNAKANLAH MASA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA KERANA 'MASA ITU EMAS'.

Senarai Tugas

1.   Guru Besar
2.   GPK Pentadbiran
3.   GPK HEM
4.   GPK Kokurikulum
5.   Guru Penyelaras Bestari
6.   Guru Data
7.   Guru Data
8.   Pembantu Tadbir (Kewangan)
9.   Juruteknik Komputer
10. PPM Prasekolah
<===================================>


1. GURU BESAR

A. Pentadbiran:
Dalam bidang pentadbiran, Guru Besar adalah bertanggungjawab secara langsung dalam segala pengurusan perjawatan dan perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru di sekolah sebagaimana berikut:
1. Melaksanakan segala prosedur perlantikan dan pengesahan dalam jawatan semua kakitangan di bawah kelolaan dan bidang kuasanya.
2. Melaksanakan segala prosedur perlantikan ke jawatan yang lebih tinggi bagi semua kakitangan di bawah jagaannya.
3. Melaksanakan prosedur bagi menamatkan perkhidmatan perletakan, persaraan, penggantungan, pelepasan guru-guru dan kakitangan.
4. Memastikan pelaksanaan dan langkah-langkah pengambilan perkhidmatan dan kursus dalam jawatan.
5. Mengambil langkah-langkah tertentu yang berhubung kait dengan soal percutian kakitangan di sekolahnya.
6. Mewujudkan struktur organisasi sekolah bagi menentukan pembahagian kerja dan tugas kakitangan sekolahnya.
7. Menyediakan senarai tugas dan tanggungjawab guru dan kakitangan sokongan.
8. Menyimpan dan menyelenggarakan rekod-rekod peribadi guru dan kakitangan bukan guru.
9. Menyediakan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan, Berkala, Laporan Sulit Khas, dan Laporan Nilaian Prestasi Khas bagi semua kakitangan di bawahnya.
10. Meluluskan permohonan penggunaan bangunan dan kemudahan yang ada di sekolah mengikut syarat-syarat yang dibenarkan oleh pihak yang berkuasa.
11. Menentukan sistem penyelenggaraan fail dilaksanakan dengan cara yang teratur dan sempurna.
12. Merancang dan memastikan pelaksanaan takwin sekolah yang telah disusun dan ditetapkan itu berjalan dengan lancar.
13. Memastikan bahawa segala retan-retan yang disediakan itu dilakukan dengan sempurna dan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
14. Menjadi pengerusi Lembaga Tatatertib Sekolah.
15. Menjadi Penasihat Persatuan Ibu Bapa Guru dan memastikan bahawa segala keputusan dilaksanakan dengan teratur dan berkesan.
16. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat yang diadakan di peringkat sekolah yang melibatkan guru dan kakitangan.
17. Menghadiri mesyuarat di Pejabat Pendidikan Daerah, Zon Sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia atau jabatan-jabatan kerajaan yang lain.

B. Kewangan:
1. Menyediakan anggaran belanjawan sekolah seperti perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan.
2. Mengurus dan menyempurnakan segala tuntutan perkapita dan lain-lain geran yang dikemukakan oleh pihak yang berkaitan dari semasa ke semasa.
3. Menentukan segala kutipan atau yuran, sewa, asrama dan lain-lain sumber pendapatan dilaksanakan dengan sempurna.
4. Merancang dan menguruskan segala bentuk pembelian dan pembayaran yang dilakukan oleh pihak sekolah.
5. Mengurus dan menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan gaji, elaun dan lain-lain bagi guru dan kakitangan.
6. Mengurus dan menyelenggarakan buku tunai untuk Akaun Wang Kerajaan, Wang Suwa dan Asrama serta Panjar Wang Runcit.
7. Melakukan dan menyempurnakan segala persediaan yang diperlukan untuk audit akaun sekolah secara teratur dan kemas.
8. Menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan biasiswa pelajar-pelajar sekolah yang diberi oleh Kementerian Pendidikan dan lain-lain badan penaja.
9. Menjadi Pengerusi Lembaga Tender dan Sebut Harga Sekolah mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.
10. Menentukan buku stok yang disimpan dan disediakan di sekolah disediakan dengan teratur dan kemas kini.
11. Memperakukan segala tuntutan perjalanan, peperiksaan, elaun lebih masa, wang runcit dan sebagainya.
12. Memastikan bahawa tatacara hapus kira dan hapus stok dilakukan dengan sempurna mengikut peraturan yang ada.
13. Menjadi Setiausaha Lembaga Kewangan Sekolah dan pengelola sekolah dan menentukan bahwa semuanya itu berjalan lancar.

C. Pembangunan Fizikal Sekolah:
1. Melaksanakan pengawasan fizikal sekolah dan menentukan perjalanannya dilakukan dengan cara yang baik dan teratur.
2. Mengambil langkah-langkah penyelenggaraan bangunan sekolah dan kawasan sekolah dari semasa ke semasa.
3. Merancang dan menguruskan pelaksanaan projek-projek pembangunan kecil yang diadakan di sekolah.
4. Merancang pertambahan fizikal sekolah jika ada dan jika perlu seperti pembinaan dan pembaikian, memerlukan bangunan tambahan dan sebagainya.

D. Pembangunan Kakitangan:
1. Merancang dan melaksanakan program dan kursus bagi kemajuan guru dan bukan guru untuk pengayaan dirinya.
2. Mengadakan 'in house training', kolokium, mengambil kursus di luar, kursus dalam perkhidmatan ataupun mengadakan kursus-kursus untuk kakitangan di sekolahnya.
3. Memberi segala galakan kepada guru dan kakitangan agar melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi.

E. Mengajar:
1. Mengajar sekurang-kurangnya sembilan waktu seminggu dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan bagi Guru Besar.

F. Kurikulum:
1. Menentukan pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan berjalan dengan teratur, berkesan dan mengikut perancangan.
2. Memastikan pelaksanaan sukatan pelajaran atau kurikulum yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan berjalan mengikut peraturan.
3. Merancang dan memastikan pelaksanaan sukatan pelajaran atau kurikulum di sekolah berjalan dengan sempurna.
4. Menentukan mata pelajaran pilihan untuk pengajaran di sekolahnya dengan menetapkan guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang berkenaan.
5. Menubuhkan panitia mata pelajaran atau Lembaga Kurikulum Sekolah untuk memastikan keberkesanan pelaksanaannya.
6. Mempengerusikan mesyuarat panitia mata pelajaran jika difikirkan perlu.
7. Menubuhkan beberapa buah jawatankuasa dan majlis lain yang difikirkan perlu sebagai usaha untuk memastikan keberkesanan pengurusan sekolah.
8. Menentukan kewujudan Pusat Sumber sekolah dan Guru Besar bertanggung-jawab terhadap perkembangan dan kemajuannya.
9. Membina 'Blue Print' sekolah untuk meningkatkan pencapaian pelajar dan bidang akademik.

G. Ko-Kurikulum:
1. Memastikan penubuhan persatuan, dan kelab sukan dan permainan dan pasukan-pasukan unit pakaian seragam.
2. Menentukan bahawa unit-unit ko-kurikulum itu berjalan dengan cergas, baik, teratur dan sempurna dengan susunan program yang lengkap, sesuai & praktikal.
3. Menentukan perkembangan bakat dan potensi para pelajar dalam kegiatan ko-kurikulum seperti persatuan dan kelab, sukan dan permainan dan juga pasukan unit berunifom.

H. Hal Ehwal Pelajar:
1. Menubuhkan Lembaga Disiplin Pelajar di sekolahnya dan memastikan bahawa pelaksanaannya berjalan dengan berkesan.
2. Menetap dan menggariskan satu peraturan dan undang-undang sekolah yang praktikal untuk dipatuhi sepenuhnya oleh semua pelajar.
3. Menubuhkan sebuah Lembaga Pengawas Sekolah yang terdiri daripada pelajar yang cergas, baik dari segi tingkah laku, berbudi pekerti dan bagus dalam akademik dan sukan.
4. Menentukan perjalanan Lembaga Disiplin Pelajar, peraturan dan undang-undang dan Lembaga Pengawas dilaksanakan dengan baik, sempurna dan adil.
5. Untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan dan kebajikan para pelajar, perkhidmatan yang berikut perlu diwujud dan dilaksanakan di sekolah dengan baik, iaitu:- (Bimbingan dan kaunseling, kesihatan, biasiswa dan dermasiswa, keselamatan, riadah dan sistem mentor menti).

I. Pengawasan Dan Penyeliaan:
1. Menjadi tugas dan tanggungjawab Guru Besar untuk membuat penyelidikan terhadap perjalanan pengajaran dan pembelajaran di sekolahnya.
2. Menjadi tugas Guru Besar untuk mengawasi dan melaksanakan tugas-tugas pentadbiran, pengurusan, kewangan, pembangunan fizikal, kemajuan kakitangan pengajaran pembelajaran, kurikulum, ko-kurikulum dan dalam hal ehwal pelajar.
3. Bertanggungjawab dalam memberi bimbingan kepada Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan KO serta Penyelia Petang dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka.
4. Guru Besar memberi bimbingan yang diperlukan kepada kakitangan bukan guru dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.
5. Memberi bimbingan kepada guru-guru dalam semua bidang tugas dan pengajaran mereka agar ianya menjadi lebih berkesan dan menyeronokkan.
6. Pengawasan dan penyeliaan ini adalah untuk penilaian prestasi mereka yang akan dibuat pada setiap hujung tahun.


1.0 PENGURUS "LEARNING EXPERIENCES" – KERJA IKHTISAS

1.1 Penyelia dan pengawal polisi dan objektif sekolah yang telah diasaskan dan diselaraskan kepada polisi Kementerian Pendidikan dan objektif Pendidikan Negeri dan negara.
1.2 Menentukan sasaran sekolah, merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran sukatan pelajaran, rancangan pelajaran, jadual waktu, penugasan guru dan sebagainya.
1.3 Menentukan kualiti volume kerja pelajar-pelajar dan pemeriksaan buku-buku pelajar.
1.4 Menentukan polisi-polisi mengenai ujian dan peperiksaan serta menggunakan data-data untuk perancangan dan tindakan susulan.
1.5 Menyelia poses pendidikan sama ada dalam bilik darjah, pemeriksaan buku rekod guru atau perbincangan dengan guru / JKS / PMP.
1.6 Memeriksa buku kemajuan pelajar, buku profil, buku kedatangan dan buku kegiatan kurikulum dari masa ke semasa.
1.7 Menentukan polisi untuk aktiviti ko-kurikulum.
1.8 Membaca dan meneliti laporan kegiatan ko-kurikulum serta memberi nasihat dan bimbingan kepada guru dan pelajar.
1.9 Mengajar sebilangan waktu.


2.0 PEMBANGUNAN MAJU DIRI MURID

2.1 Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan disiplin secara menyeluruh. Mengendalikan kes-kes disiplin yang dirujukkan oleh Badan Disiplin, berjumpa dengan ibubapa dan penjaga, PRS. K & K, guru ko-kurikulum dan sebagainya.
2.2 Melaksanakan projek-projek khas seperti PMP, menyelia dan menilai keberkesanannya.

3.0 PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN (MANAGEMENT AND DEVELOPMENT)
3.1 MURID-MURID
3.1.1 Menyelia pendaftaran kemasukan dan pertukaran murid.
3.1.2 Menyelia buku jadual kedatangan murid.
3.1.3 Menyelia pemberian bantuan kepada murid-murid.
3.1.4 Menyelia Skim Pinjaman Buku Teks serta menentukan polisi dan senarai pelajar yang layak dan tidak layak.
3.1.5 Menentukan polisi berkaitan dengan peperiksaan awam seperti menentukan mata pelajaran yang akan diambil oleh murid.
3.1.6 Menyemak dan menandatangani sijil berhenti sekolah dan surat akuan.
3.1.7 Memastikan program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna supaya wujud tahap kesihatan yang tinggi di kalangan murid.
3.1.8 Bertanggungjawab ke atas pembuangan dan penggantungan murid-murid.
3.1.9 Bertanggungjawab ke atas keselamatan murid di sekolah.

3.2 PENGURUSAN PERSONEL
3.2.1 Menentukan pendaftaran, pengesahan dalam jawatan, penempatan ke dalam jawatan berpencen dan jenis cuti kakitangan sekolah.
3.2.3 Menolong kakitangan menentukan sasaran kerja dan berbincang dari masa ke semasa mengenai sasaran dan mutu kerja.
3.2.3 Menentukan tugasan dan bidang kerja (development of staff) dan menjalankan penyeliaan sepanjang tahun.
3.2.4 Mengambil tindakan / laporan tatatertib ke atas pegawai di bawah bidang kuasanya.
3.2.5 Menjaga kebajikan kakitangan.
3.3 KEWANGAN
3.3.1 Mengawal dan menyemak pemberian perkapita, gaji kakitangan, rekod akaun, laporan kewangan dan punca-punca kewangan suwa dan kerajaan.
3.3.2 Mengemas kini penyata akaun sekolah yang belum diaudit dan membuat tindakan susulan ke atas laporan audit.
3.3.3 Mengawal stok-stok dan harta benda sekolah.
3.3.4 Mengawal perbelanjaan yang dibuat oleh semua bidang dan membuat anggaran perbelanjaan tahunan yang kos efektif.

3.4 KEMUDAHAN FIZIKAL
3.4.1 Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang dan persekitaran sekolah berada dalam keadaan baik.
3.4.2 Mempertingkatkan keceriaan dan kecantikan sekolah.
3.4.3 Menyelia dan menjaga kemudahan dan keselamatan bangunan sekolah.
3.4.4 Memastikan perabot sentiasa berada dalam keadaan baik dan membuat pengagihan yang berkesan.
3.4.5 Menyelia dan mengawal sistem pencegahan kebakaran.
3.4.6 Bertanggungjawab ke atas harta benda sekolah.


4.0 PEMBANGUNAN ORGANISASI DAN DIRI (SYNERGY)

4.1 Merancang dan menyelia aktiviti perkembangan staf seperti kursus dalaman, perbincangan, berkongsi maklumat, merangsang budaya, mencari maklumat dan pengetahuan serta memberi peluang kepada guru memperkembangkan diri.
4.2 Mengawal `learning experiences' dengan berdasarkan pemerhatian, data dan salinan serta menggunakan maklumat yang diperolehi untuk pembangunan `learning experiences' murid.
4.3 Melaksanakan kursus kesedaran dan pengunggulan kendiri guru.
4.4 Penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pendidikan komuniti.


5.0 PEMBANGUNAN DIRI (PERSONEL DEVELOPMENT)

5.1 Membaca makalah, buku-buku ikhtisas, pengurusan dan filosofi, menghadiri kursus, seminar, bengkel bertukar-tukar fikiran dengan rakan-rakan sekerja.
5.2 Menjalankan kajian. Mengumpul data dan menghasilkan kaedah yang baru yang lebih berkesan.
5.3 Menerbit artikel-artikel yang berkaitan dengan bidang ikhtisas.


<===================================>

2. GPK PENTADBIRAN

A. Bidang Tugas:
1. Melaksana dan menjalankan segala tugas dan tanggungjawab Guru Besar semasa ketiadaannya di sekolah.
2. Mengajar sebilangan daripada waktu mengikut arahan Guru Besar yang ditetapkan dari semasa ke semasa.
3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal yang berhubungkait dengan kurikulum, pentadbiran dan pengurusan sekolah, hubungan dengan masyarakat dan juga keselamatan.
4. Membantu Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah yang mempunyai sidang petang.
5. Memberi segala bantuan kepada Guru Besar dalam tugas menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
6. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan, pengurusan dan pelaksanaan program dan projek sekolah.
B. Senarai Tugas:
1. Memastikan pelaksanaan semua kursus pengajian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.
2. Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, semester dan lain-lainnya berjalan dengan lancar dan berkesan.
3. Memastikan perjalanan panitia-panitia mata pelajaran itu dilaksanakan secara teratur dan baik.
4. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel.
5. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan itu dilakukan dengan baik.
6. Membantu dan membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru praktikum dan guru-guru yang baru mengajar dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka.
7. Membuat kajian terhadap segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum dan mencadangkan tindakan susulan.
8. Membantu dalam merancang dan menyelaraskan hal-hal yang berkaitan dengan ujian, peperiksaan, penilaian dan menyarankan tindakan susulan.
9. Menyelaraskan pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan yang ada di sekolah.
10. Menyelaraskan segala program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
11. Membantu dalam menentukan buku-buku teks, bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku bacaan di samping menentukan kesesuaiannya.
12. Menyusun jadual waktu kelas dan guru dan menyediakan jadual waktu gantian bagi guru yang sakit dan mereka yang ditimpa kemalangan dan mengalami kecemasan.
C. Pentadbiran:
1. Membantu bagi menentukan beban tugas guru dan kakitangan bukan guru sekolah adalah adil dan saksama.
2. Membantu dan menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru dan kakitangan bukan guru sekolahnya.
3. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data, maklumat dan juga perangkaan yang diperlukan dari semasa ke semasa.
4. Membantu merancang takwin sekolah dan dalam menentukan program aktiviti sepanjang tahun.
5. Membantu menyelia kerja-kerja semua guru dan kakitangan bukan guru.
6. Membantu dan menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dalam menentukan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan.
7. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk audit tahunan yang teratur bagi sekolahnya.
8. Menyelaras bagi semua pungutan yuran seperti wang runcit, sewa, asrama, sukan dan permainan dan sebagainya.
9. Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah dengan memberi pandangan terhadap salah laku pelajar dengan mengambil bahagian cergas dalam mesyuaat dan juga perbincangan.
10. Menandatangani semua cek sekolah bersama-sama dengan Guru Besar dan juga Pengerusi Persatuan Ibu Bapa Guru.
D. Kebersihan Dan Keindahan Sekolah:
1. Membantu dalam merancang dan menyedia program bagi kebersihan dan keindahan sekolah.
2. Memastikan bahawa program keceriaan sekolah dilaksanakan dengan jayanya oleh mereka yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakannya.
E. Keselamatan:
1. Merancang segala langkah keselamatan sekolah bersama-sama dengan Guru Besar.
2. Merancang dan melaksanakan bersama-sama dengan Guru Besar, latihan mencegah kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.
F. Kantin:
1 Membuat penyeliaan kantin sekolah bersama-sama dengan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.
G. Buku Teks:
1 Menentukan pemilihan dan penggunaan semua buku teks dan juga buku rujukan sekolah.

H. Tugas-Tugas Lain:
1. Menjadi ahli jawatankuasa mana-mana persatuan/kelab di sekolah sebagaimana yang ditentukan oleh Guru Besar sekolah dari semasa ke semasa.
2. Mewakili Guru Besar dalam berbagai-bagai upacara dan majlis rasmi yang diadakan di luar sekolah sama ada oleh PPD, JPN, Kenterian Pendidikan ataupun yang dianjurkan oleh masyarakat setempat.
Melaksanakan segala arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.
1. KURIKULUM
1.1 Menyedia dan menyusun jadual waktu kelas, jadual waktu guru serta jadual waktu gantian.
1.2 Pengajaran dan pembelajaran.
1.3 Penyeliaan dan penilaian.
1.4 Perlaksanaan kursus pengajian.
1.5 Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan dan penggalan.
1.6 Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran.
1.7 Bimbingan dan latihan kepada guru-guru baru.
1.8 Kajian laporan kurikulum.
1.9 Perancangan dan penyelarasan berkaitan dengan ujian / penilaian.
1.10 Menyelaras program kurikulum anjuran sekolah / PPD / JPN – UPSR.

2. PENGURUSAN
2.1 Membantu dalam penentuan tugas guru / kakitangan sokongan.
2.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan / kursus / latihan untuk guru / kakitangan.
2.3 Membantu menyelenggara dan penyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan.
2.4 Membantu merancang takwim sekolah.
2.5 Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan sokongan.
2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.
2.7 Menyelaras semua jenis kutipan yuran.
2.8 Menjadi ahli jawatankuasa pelaporan tatatertib sekolah.

3. PEMBANGUNAN MAJU DIRI MURID (PMD)
3.1 Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah – keceriaan / keindahan / kebersihan sekolah.
3.2 Merancang langkah-langkah keselamatan – mencegah kebakaran.
3.3 Mengadakan kursus motivasi murid.
4. PEMBANGUNAN KENDIRI (PERSONEL DEVELOPMENT)
4.1 Menganggotai jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.
4.2 Menghadiri kursus, seminar, bengkel dan lain-lain.
5. PEMBANGUNAN ORGANISASI (SYNERGY)
5.1 Hubungan ibu bapa / masyarakat.
5.2 Mengadakan kursus / latihan untuk personel.


<===================================>

3. GPK HAL EHWAL MURID

A. Bidang Tugas:
1. Menjalankan segala tugas dan tanggungjawab pentadbiran sekolah jika ketiadaan Guru Besar dan GPK Pentadbiran.
2. Mengajar sebilangan waktu bagi mata pelajaran yang tertentu atau bidang pengkhususan mengikut arahan Guru Besar dari semasa ke semasa.
3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal kurikulum, kokurikulum, disiplin, bimbingan dan kaunseling.
4. Memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin dan diatur mengikut prosedur dan peraturan.
5. Menentukan bahawa kebajikan, Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa dan bantuan kewangan berjalan dengan lancar.
6. Menentukan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah, perayaan dan kantin sekolah berjalan dengan baik.
7. Membantu Guru Besar dalam menyelia dan menilai prestasi perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru.
8. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah agar perjalanannya menjadi lebih berkesan.

B. Senarai Tugas:
Pentadbiran
1. Mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid di sekolahnya.
2. Menyemak semua buku kedatangan harian pelajar sidang pagi dan memastikan bahawa butirannya adalah kemas kini.
3. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar-pelajar baru ke kelas tertentu dengan kerjasama guru-guru kelas berkaitan.
4. Menguruskan pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah lain dengan mengisi dokumen dan borang-borang yang tertentu.
5. Menentukan bahawa butiran peribadi pelajar yang berhenti sekolah dan bertukar ke sekolah lain adalah lengkap dan kemas kini.
6. Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah.
7. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dengan kerjasama Guru Besar, PK Pentadbiran, Penyelia Petang dan Pembantu Tadbir sekolah.
8. Membantu dalam merancang dan penyediaan takwin sekolah dan dalam menentukan pelaksanaan segala program aktiviti di sepanjang tahun.

C. Disiplin:
1. Menentukan bahawa penerapan amalan-amalan dan nilai murni di peringkat sekolah dilaksanakan dengan sempurna.
2. Memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuat kuasakan oleh guru, kakitangan dan para pelajar.
3. Bertindak sebagai guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah dan bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas.
4. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes para pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salah laku.
5. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan membuat laporan lengkap mengenai pelajar terlibat.

D. Bimbingan dan Disiplin:
1. Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling.
2. Bekerjasama erat dengan guru pembimbing dan kaunseling dalam pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.
3. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling para pelajar yang menghadapi masalah dari segi pelajaran akademik, sosial, kesihatan, kerjaya dan sebagainya.
4. Menyediakan laporan lengkap mengenai pelajar yang mendapat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling jikalau diperlukan oleh pihak yang berkaitan.
5. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orentasi atau suaikenal bagi pelajar-pelajar baru.

E. Program Perlindungan:
1. Menguruskan kemudahan perubatan dan rawatan di kalangan para pelajar di sekolahnya agar berjalan dengan baik.
2. Memastikan segala program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan kad 001 dan kad 002.
3. Menyelaras dan mengadakan menyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah untuk menentukan kebersihan dan makanan yang berkhasiat.
4. Menyelaraskan segala perancangan berkaitan dengan kesihatan dan kebersihan di kalangan pelajar.

F. Skim Pinjaman Buku Teks:
1. Menguruskan segala kutipan, pengumpulan data dan butiran peribadi para pelajar yang bakal menerima buku teks.
2. Menyelaraskan hal-hal yang bersabit dengan pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku-buku teks di sekolahnya.
3. Mengawal semua buku stok dan mengawal bilik skim pinjaman buku teks.
4. Menyediakan anggaran belanjawan menguruskan SPBT di sekolahnya.

G. Biasiswa Dan Bantuan:
1. Menyelenggara dan membuat perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang mencapai akademik yang tinggi dari golongan yang kurang berada.
2. Mengemaskinikan segala rekod biasiswa dan bantuan kewangan kepada para pelajar di sekolah.
3. Menguruskan segala tuntutan dan bayaran biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang layak menerimanya.

H. Kokurikulum:
Sukan Dan Permainan:
1. Membantu, merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat.

Persatuan Dan Kelab:
1. Menyelaras dan menyelia segala program aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik.


Pasukan Pakaian Seragam:
1. Merancang strategi penglibatan para pelajar dalam program kegiatan pasukan pakaian seragam.
2. Menyelaras pelaksanaan, program kegiatan pasukan pakaian seragam yang disediakan di sekolahnya.


Koperasi Dan Simpanan Pelajar:
1. Menyelaraskan segala kegiatan yang berkaitan dengan program koperasi di peringkat sekolah.
2. Menganjurkan bersama dengan Amanah Saham Nasional dan Bank Simpanan Nasional atau lain-lain bank yang sesuai dengan tujuan menggalakkan penabungan di kalangan pelajar.

Tugas Dan Tanggungjawab Lain:
1. Membantu dan mengenal pasti guru-guru yang berbakat dalam kegiatan ko-kurikulum.
2. Merancang dan mengadakan program latihan untuk guru-guru yang berpotensi dalam bidang itu.
3. Merancang dan menentukan pelaksanaan program kegiatan ko-kurikulum untuk para pelajar.
Melaksanakan arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.


1. PEMBANGUNAN MAJU DIRI (PMD)

1. DISIPLIN

1.1.1 Tahap kuatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah.

1.1.2 Menyelia rekod dan laporan disiplin.

1.1.3 Perjumpaan dengan ibu bapa / penjaga murid.

2. BIMBINGAN DAN KAUNSELING

1.2.1 Melaksana dan menguruskan projek-projek khas.

1.2.2 Merancang dan menyelaras program khas seperti kempen anti-dadah.

1.2.3 Memastikan langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan.

3. KESIHATAN

1.3.1 Menguruskan kemudahan rawatan murid.

1.3.2 Merancang dan menyelaras program-program kesihatan murid dan kad tenaga asas.

4. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

1.4.1 Menguruskan kutipan data, mengawal buku-buku stok.

1.4.2 Mengawal pengagihan dan hapus kira.

5. BIASISWA DAN BANTUAN

1.5.1 Menyelenggarakan peraturan-peraturan biasiswa atau bantuan.

1.5.2 Mengemas kini rekod-rekod biasiswa dan bantuan.

6. PENGURUSAN BANTUAN PEMAKANAN

1.6.1 Projek Susu Sekolah.

1.6.2 Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

2. PENTADBIRAN.

2.1 Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran murid

2.2 Mengurus kemasukan dan penempatan murid.

2.3 Menyemak buku jadual kedatangan murid.

2.4 Mengurus surat akuan, sijil berhenti sekolah dan lain-lain.

2.5 Menyemak buku laporan / rekod prestasi.

2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.

2.7 Membantu merancang takwim sekolah.

3. KURIKULUM.

3.1 Pengajaran dan pembelajaran.

3.2 Merancang dan menyelia kursus motivasi dan kemahiran belajar.

4. KOKURIKULUM

4.1 Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan / kelab serta pasukan unit beruniform.

4.2 Membantu merancang takwim ko-kurikulum.

4.3 Menyelaras kegiatan BSN, Tabung Haji dll.

4.4 Merancang dan melaksanakan program perkhemahan tahunan.

5. PERKEMBANGAN ORGANISASI DAN KENDIRI (SYNERGY)

5.1 Menghadiri kursus.

5.2 Mengadakan kursus dalaman (HEM)

5.3 Memperkayakan pengetahuan ikhtisas.

5.4 Mengadakan hubungan dengan ibubapa / penjaga, masyarakat dan agensi luar.


5.5 Penglibatan dalam PIBG.


<===================================>

4. GPK KOKURIKULUM


1. PENGURUSAN KURIKULUM:
1.1 Merancang pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarnya.
1.2 Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sebagai contoh dengan kemahiran yang ada padanya.
1.3 Menggunakan ABM dengan cara yang betul dan bersistematik.
1.4 Menentukan pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan dengan lancar.
1.5 Merancang program unjuran keluar bilik darjah.

2. KURIKULUM (SUKAN, PERMAINAN, PASUKAN BERUNIFOM, PERSATUAN DAN KELAB):
2.1 Merancang takwim kegiatan setiap bidang.
2.2 Mengurus pemilihan peserta kumpulan elit sekolah.
2.3 Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti.
2.4 Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya.
2.5 Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian pelajar.

3. PENGURUSAN:
3.1 Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum.
3.2 Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum.
3.3 Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah diambil penjelasan.
3.4 Membantu dan mengurus segala penerbitan sekolah.
3.5 Menyelaras hari perayaan dan upacara sekolah.
3.6 Menyelaras pembahagian murid dalam kumpulan/rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah.
3.7 Mengurus dan menyelia peralatan dan kemudahan kokurikulum.
3.8 Memastikan rekod-rekod dan data koko disenggarakan dengan baik.
3.9 Mengenalpasti guru/murid yang berpotensi untuk maju dengan mengadakan program khas untuk mereka.


4. PEMBANGUNAN DIRI STAF:
4.1 Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah.
4.2 Menganggotai JK Kurikulum/kokurikulum yang dibentuk oleh pihak sekolah bagi kemudahan pelajar.
4.3 Bertindak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah.
4.4 Menyelaras kurikulum/kokurikulum bersepadu.

5. PEMBANGUNAN DIRI PELAJAR:
5.1 Menyertai kursus kokurikulum.
5.2 Menyertai kempen/perkhemahan tahunan yang diadakan oleh badan luar.
5.3 Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang bertentu.

6. SUKAN DAN PERMAINAN:
6.1 Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan/permainan di semua peringkat.
6.2 Merancang takwim sukan dan permainan sekolah.

7. KELAB/PERSATUAN:
7.1 Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik.

8. PASUKAN PAKAIAN SERAGAM:
8.1 Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian seragam.
8.2 Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah.

9. SETIAUSAHA SUKAN SEKOLAH:
9.1 Merancang kegiatan sukan untuk dua tahun ke hadapan.
9.2 Menjaga dan membina kemudahan / kelengkapan peralatan sukan, mengadakan stor, buku stok, menyimpan rekod kejohanan dan piala pusingan.
9.3 Mengadakan tabung sukan, kutipan yuran sukan sekolah, MSS serta menentukan anggaran perbelanjaan bagi tiap-tiap sesi persekolahan.
9.4 Kegiatan tabung anugerah MSSM dari Tahun 1 serta kutipan yang diarahkan oleh jabatan atau kementerian.
9.5 Menyertai pertandingan MSS daerah atau negeri.
9.6 Mengadakan jadual latihan sukan / olahraga/ permainan untuk murid sekolah.
9.7 Menjalankan tugas lain yang berkaitan dengan sukan sekolah/ MSSD/ MSST/ MSSM.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

1. PENGURUSAN KURIKULUM

1.1 Merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang diajarnya.

1.2 Melaksanakan pengajaran- pembelajaran yang berkesan sebagai contoh dengan kemahiran yang ada padanya.

1.3 Menggunakan ABM dengan betul dan sistematik.

1.4 Menentukan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani berjalan lancar.

1.5 Merancang program aunjuran keluar bilik darjah.

2. KOKURIKULUM : SUKAN, PERMAINAN, UNIT BERUNIFORM, PERSATUAN & KELAB.

2.1 Merancang takwim permainan setiap bidang.

2.2 Memilih kumpulan peserta elit sekolah.

2.3 Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti.

2.4 Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya.

2.5 Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian murid.

3. PENGURUSAN

3.1 Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum.

3.2 Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum sekolah.

3.3 Menentukan langkah keselamatan setiap aktiviti kokurikulum yang dirancang telah diambil.

3.4 Membantu dan menguruskan segala penerbitan sekolah.

3.5 Menyelaras Hari Ucapan dan Perayaan sekolah.

3.6 Menyelaras pembahagian murid dalam rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi rumah.

3.7 Mengurus dan menyelia setiap peralatan kokurikulum.

3.8 Memastikan rekod-rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik.

3.9 Mengenalpasti guru/murid berpotensi untuk maju - mengadakan program khas untuk mereka.

4. PEMBANGUNAN DIRI MURID

4.1 Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah.

4.2 Menganggotai Jawatankuasa Kokurikulum / Kurikulum yang dibentuk oleh sekolah bagi kemudahan murid.

4.3 Bertindak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah.

4.4 Menyelaras Kurikulum / Kokurikulum bersepadu.

5. PERKEMBANGAN KENDIRI (PERSONEL SYNERGY)

5.1 Menyertai kursus kokurikulum.

5.2 Menyertai kempen / perkhemahan tahunan yang diadakan oleh badan luar.


5.3 Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang tertentu.


<===================================>

5. GURU PENYELARAS BESTARI

Peringkat   : Sekolah Menengah / Rendah
Jawatan    : Guru Penyelaras Bestari (DG41 / DGA29)
Waktu Bertugas  : Mengikut waktu persekolahan. Bagi sekolah dua sesi,Waktu bertugas boleh     disesuaikan merangkumi kedua-dua sesi.
1. Merancang dan mengajar matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.

2. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah.
2.1. Guru Penyelaras Bestari menjadi sumber penting penyalur semua
maklumat dan maklumbalas kepada semua perlakuan perisian yang
dibekalkan.

3. Mengurus dan menyenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul.
3.1. Memastikan kemudahan infrastruktur teknologi yang diterima daripada
pembekal atau kontraktor memenuhi speksifikasi seperti ditentukan oleh
KPM.
3.2. Mengurus dan memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan dengan
baik setiap hari termasuk peralatan rangkaian seperti pelayan, modem,
router, hub dan sebagainya.
3.3. Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik.
3.4. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik
kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan.

4. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.
4.1. Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang
diperlukan oleh pihak pengguna.
4.2. Mengurus keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga
sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu
menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah.
4.3. Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru
seperti sidang video, penggunaan LCD projector, TV connector dan
sebagainya.

5. Melatih guru menggunkan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
5.1. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan
pengetahuan dan kemahiran guru-guru, pelajar-pelajar dan kakitangan
sekolah dalam penggunaan system aplikasi seperti bahan pengajaran dan
pembelajaran.
5.2. Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk
menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.

6. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran.
6.1. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatka
kemahiran mengurus sisstem komputer (hardware & software) dan
aplikasi perisian.
6.2. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan
sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi Sistem Pengurusan Sekolah
Bestari.
6.3. Memastikan penggunaan Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (Smart
School Management System atau SSMS) dalam pengurusan sekolah
beroperasi dengan baik.

7. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh KPM.
7.1. Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan lain-lain perisian
yang dibekalkan.

8. Sebagai pengurus emel.
8.1. Menguruskan akaun dan emel warga sekolah.

9. Memastikan integriti dan keselamatan data.
9.1. Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security policies) dipatuhi
seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan
9.2. Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan
langkah-langkah seperti berikut:
9.2.1. Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan
banyak komputer.
9.2.2. Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang
diberi kuasa sahaja.
9.2.3. Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan
baik.
9.2.4. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan
berada di tempat- tempat yang telah dikenal pasti.
9.3. Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut:
9.3.1. Memastikan konfigurasi system beroperasi dengan baik dan lancar.
9.3.2. Memastikan komputer bebas dari virus.

10. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa.
10.1. Memainkan peranan sebagai pakar rujuk lepada pengguna yang
menghadapi masalah dengan sistem pengoperasian, perkakasan dan
perisian seperti Windows, SSMS, MS Office, E-mail, Internet, Printer dan
lain-lain lagi.
10.2. Mengenal pasti masalah yang timbal sama ada masalah yang berkaitan
perkakasan, sistem pengoperasian, sistem rangkaian atau perisian-perisian seperti Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan Pengajaran&Pembelajaran dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.
10.3. Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan
dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (enduser) dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum.

11. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah bestari kepada pihak yang berkenaan.
11.1. Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang
ditetapkan.
11.2. Menjalankan pemantauan dan menyediakan laporan terhadap kecekapan
rangkaian, tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Sekolah Bestari supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah.
11.3. Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah.
12. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah.
12.1. Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan kemudahan
infrastruktur teknologi.
12.2. Merancang, mengurus dan menyelaras laman web sekolah.

13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa.
13.1. Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Sekolah Bestari.


<===================================>

6. GURU DATA

Peringkat : Sekolah Menengah/Rendah

Jawatan : Guru Data Sekolah DG41/DGA32/DGA29

Waktu Bertugas : Mengikut waktu persekolahan (bagi sekolah dua sesi waktu bertugas boleh disesuaikan merangkumi kedua-dua sesi )


1. Menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan kurikulum dan kokurikulum seperti yang ditetapkan oleh Guru Besar/Pengetua (PGB).

2. Merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan peringkat sekolah yang diarahkan oleh Bahagian-Bahagian di KPM, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah (Gabungan) dan sekolah dan lain-lain agensi kerajaan.

a) Bertanggungjawab bagi pengurusan data di bawah sistem aplikasi seperti EMIS iaitu melaksanakan pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, pengeluaran, pelaporan, pembekalan dan penyebaran data dan maklumat pendidikan sekolah mengikut kaedah dan jadual yang ditetapkan yang berkaitan dengan:

     i. Guru seperti biodata, opsyen dan pengalaman mengajar;

     ii. Pelajar seperti enrolmen, biasiswa dan bantuan lain;

     iii. Staf bukan guru;

    iv. Profil sekolah termasuk fizikal dan maklumat am sekolah;

     v. Pendaftaran PTK;

     vi. Lain-lain yang ditetapkan dari semasa ke semasa.

b) Membantu guru dan staf sokongan dalam penyelarasan data dan maklumat pendidikan seperti HRMIS, Sistem Maklumat Murid (SMM), Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM), KWAMP, peperiksaan, asrama, kokurikulum, Buku Teks dll.

c) Membantu dalam penyelenggaraan dan rangkaian komputer; namun bagi sekolah Bestari tanggungjawab teknikal dibuat oleh Penyelaras IT.

d) Membantu pihak pengurusan sekolah mengemas kini data dan maklumat peringkat sekolah bagi Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010.

3. Memberi khidmat nasihat kepada guru berkenaan pengurusan data dan maklumat peringkat sekolah.

4. Menjadi Setiausaha Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran Sekolah (JMPS).


5. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan data yang diarahkan dari semasa ke semasa.
<===================================>

7. GURU MEDIA

Memandangkan perkembangan pesat dunia informasi dan pengurusan Pusat Sumber semakin mendapat tempat di dalam dunia pendidikan, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil . 3 /2005 telah dikeluarkan bertarikh yang 18 Julai 2005. Di dalam Surat Pekeliling tersebut telah disertakan senarai tugas Guru Perpustakaan dan Media seperti di bawah :

Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media (Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah)
 Peringkat   : Sekolah Menengah dan Rendah
Jawatan    : Guru Perpustakaan dan Media (Guru Penyelaras Pusat Sumber sekolah)    DG41 / DG 29

Waktu Bertugas :  Mengikut waktu persekolahan. Bagi Sekolah dua sesi, waktu bertugas      boleh disesuaikan merangkumi kedua-dua sesi.
1. Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.
2. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama pengetua, kakitangan Pusat Sumber Sekolah , guru dan pelajar sekolah.
3. Merancangan dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah.
4. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif dan kemas kini.
5. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Makumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.
6. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.
7. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah.
8. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah.
9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.
10. Berhubung dan bekerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan Negeri, PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah.
11. Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.
12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat AJK Induk / Kerja Pusat Sumber Sekolah.
13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah.
14. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori pertalatan Pusat Sumber Sekolah.
15. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri.
16. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.
17. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan pengurusan program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.
18. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah khasnya laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun.

19. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa<===================================>

8. PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)

1. Menyelenggara ,dan mengemaskini,

Buku Tunai KERAJAAN Dan SUWA
Buku Subsidari KERAJAAN Dan SUWA
Daftar Bil KERAJAAN Dan SUWA
Panjar Wang Runcit

2. Setiausaha Jawatankuasa Kewangan Sekolah
  Tugas dan Tanggungjawab PT W17 menyelenggara Ke dua-dua akaun
    a) Buku Tunai hendaklah ditutup setiap 31hb setiap bulan dan ditandatangan oleh     
        KPT/GB/PK 1
    b) Semua bil-bil hendaklah dicap tarikh terima dan didaftarkan di dalam Buku Daftar 
        Bil.
    c) Semua bil-bil hendaklah dibayar dalam masa 14 hari dari tarikh terima bil
    d) Semua urusniaga hendaklah berjalan serentak iaitu apabila membuat    
         pembayaran/pengeluaran cek hendaklah terus direkod dalam buku tunai dan terus 
        direkod dalam subsidairi untuk menentukan baki setiap peruntukan.
    e) Buku Subsidairi hendaklah sentiasa dikemaskini untuk mengetahui baki terakhir 
        setiap peruntukan.
    f) Sebelum membuat pesanan /pembelian barangan/ABM, Ketua Panitia hendaklah     
        menyemak terlebih dahulu baki peruntukan
    g) Ketua Panitia hendaklah merekodkan terlebih dahulu barangan/ABM yang dipesan
        ke dalam Buku Stok Panitia dan ditandatangan di Borang Pesanan (LO) berwarna
        kuning
    h) Semua bil-bil/Invoice yang sudah dibuat pembayaran hendaklah dicap " Telah
        Bayar      " dan Tarikh.
 3. Menyediakan penyata kewangan yang belum diaudit (PATSKOM)
 4. Membuat Tuntutan Bantuan Perkapita Sekolah setiap Tahun.
 5. Membuat Bayaran KWAPM dan Elaun Murid PPKI
 6. Menjawab surat-surat teguran Audit
 7. Membankkan kutipan sewa kantin dan yuran sekolah
 8. Mengemskini Rekod Kutipan Bayaran Tambahan (Yuran Sekolah)
 9. Mengemaskini rekod Panjar Wang Runcit .
 10. Buku Cek yang baru diterima dari bank hendaklah di rekod di dalam Buku Stok Cek
 11. Borang Pesanan Sekolah hendaklah direkod di dalam Buku Rekod Pesanan Sekolah
 12. Cek Batal hendaklah didaftarkan didalam Buku Daftar Cek Batal
 13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa<===================================>

9. JURUTEKNIK KOMPUTER

Bertanggungjawab kepada Guru Besar dan Penolong Kanan 1 di dalam melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut:-

1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut:
i). Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan pekakasan utama, komponen-komponen dan aksesori ICT.
ii) Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall, Proxy, DNS, dll bagi rangkaiaan Schoolnet, EGNet, Broadband, Internet Access, Pusat Akses dsb.
iii)Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway, Router dsb.
iv) Help-desk dan 1st Level Support.
v) Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelengaraan termasuk mencatat log, memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal, membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.
2, Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu mengunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.
3. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah.
4. Menguruskan isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU.
5, Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SSM, SSDM, SBT dsb.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa.


<===================================>

10. PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH

Membantu guru mendaftar kehadiran murid-murid prasekolah setiap hari.
Membantu guru membuat inventori peralatan dan bahan di dalam kelas prasekolah.
Melaksanakan tugas dalam urusan surat menyurat yang berkaitan dengan prasekolah.
Merekodkan pembelian bahan dan peralatan prasekolah.
Mengemaskini data dan maklumat bagi murid-murid prasekolah.
Menguruskan pendaftaran murid-murid prasekolah.
Menghubungi agensi-agensi lain atau pihak luar yang bekerjasama atau bagi mendapatkan maklumat berkaitan prasekolah.
Membantu guru membuat lawatan susulan ke rumah ibu bapa atau penjaga murid bagi murid-murid yang bermasalah.
Membantu guru dalam menguruskan akaun dan perkara yang berkaitan dengan kewangan prasekolah.
Merekodkan perbelanjaan dan sumbangan yang diterima untuk prasekolah.

Urusan Pengajaran/Pembelajaran Murid-murid Prasekolah

Membantu guru prasekolah merancang aktiviti bimbingan dan asuhan.
Membantu menimbulkan suasana yang selesa, selamat dan menggembirakan bagi meransang bimbingan dan asuhan.
Membantu mewujudkan dan merangsang naluri ingin tahu, minat untuk meneroka dan menjelajah di kalangan murid-murid prasekolah.
Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi murid-murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar.
Membantu memilih dan menyediakan bahan-bahan serta peralatan yang sesuai dengan keperluan, kesediaan dan perkembangan murid-murid prasekolah.
Membantu mengawas dan menjaga keselamatan, kesihatan dan keselesaan murid-murid sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah semasa murid-murid berkenaan di bawah jagaannya.
Memberi bantuan kepada murid-murid dan mendampingi mereka semasa menjalankan aktiviti-aktiviti harian di sekolah supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif.
Membantu guru prasekolah dalam penyediaan pengajaran dan pembelajaran prasekolah.

Urusan Penyediaan Makanan/Mengemas/Membersih

Menyedia dan menghidangkan makanan dan minuman yang bersih, berzat dan seimbang bagi murid-murid prasekolah.
Mengemas dan membersihkan perkakas seperti pinggan, piring, cawan, peralatan dapur, mangkuk, cerek, peti ais dan sebagainya.
Menyedia dan mengemaskan bilik darjah dan bilik-bilik atau ruang yang lain sebelum dan selepas kelas termasuk menyapu, mengunci kelas dan menjaga kebersihan bilik darjah dan ruang-ruang lain.
Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru menyusun alat dan bahan pengajaran di dalam kelas.
Urusan Menjaga Hal Ehwal Murid

Melayani karenah murid-murid prasekolah dan menolong memastikan murid-murid sentiasa berkeadaan bersih.
Berusaha untuk menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku, tutur bahasa dan kekemasan diri.
Menyambut kedatangan murid-murid semasa menghadiri kelas dan juga memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat.
Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu memerhatikan murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih.
Membantu guru prasekolah menjaga keselamatan alatan dan kemudahan prasekolah di dalam dan di luar kelas.
Membantu mengawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru prasekolahNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...